Stuna Holding

JSCO
HAKUS
STUNA SPACE

 
Obchodní informace

Obchodní rejstřík
Ochrana osobních údajů
Obchodní podmínky
IČ: 61536130
DIČ: CZ61536130

Sídlo společnosti

MBB Technik spol. s r.o.
5. května 534
440 01 Dobroměřice
Czech Republic

Kontaktní informace

MBB Technik spol. s r.o.
5. května 534
440 01 Dobroměřice
Czech Republic
info@mbbtechnik.cz

bile logo

Copyright © 2020 MBB Technik spol. s r.o. All Rights Reserved

eu-logo

Projekt pořízení moderní technologie pro výrobu lisovacích nástrojů a vstřikovacích forem
Společnost MBB Technik, spol. s r.o. v letech 2016-2017 realizuje projekt s cílem uvést do provozu technologie pro výrobu lisovacích nástrojů a vstřikovacích forem, což umožní vyrábět ve vysoké kvalitě a reagovat okamžitě a flexibilně na přicházející malé i velké zakázky. Předmětem projektu je pořízení dvou nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry, které povede ke zkvalitnění a zefektivnění výrobního procesu a navýšení výrobní kapacity.

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je společnost MBB Technik spol. s r.o., která dbá na maximální ochranu svěřených osobních údajů. Data jsou u nás vždy zabezpečena a je omezen počet osob, kteří mají k datům přístup na nutné minimum.

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění ("zákon o ochraně osobních údajů").

Co je zpracování osobních údajů?
Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Komu udělujete svůj souhlas
Společnost MBB Technik spol. s r.o., IČO 61536130, která provozuje web www.mbbtechnik.cz, zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.
Jaké údaje budeme zpracovávat?

Osobní údaje poskytnuté uživatelem společnosti MBB Technik spol. s r.o., IČO 61536130 při odeslání poptávky/požadavku. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví. Údaje uživatelů budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy a patnáct let ode dne jejího skončení.

Osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které projevily zájem o odběr našich novinek nebo newsletteru, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon. V případě, že projevíte zájem o naše novinky, poskytujeme Vám možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě tzv. double opt in (dvojí potvrzení). Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě nabídkového nebo marketingového charakteru.

V případě, že užíváte naše služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o Vašich návštěvách našich webových stránek, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.mbbtechnik.cz. Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat po nezbytně dlouhou dobu.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy, či chcete upravit/smazat data, která o Vás evidujeme, obraťte se prosím na e-mail info@mbbtechnik.cz
S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii, výjimečně mimo ni. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

• Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí. • Přístup k osobním údajům našich zaměstnanců a spolupracovníků je možný pouze
přes zabezpečené přihlášení a to vybraným a proškoleným osobám.
Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme můžeme zpřístupňovat výhradně našim spolupracovníkům, případně jiným subjektům pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Prohlášení
Společnost MBB Technik spol. s r.o., je oprávněna shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje zákazníka nebo uživatele v nezbytném rozsahu uvedeném včetně citlivých a jiných osobních údajů zpřístupněných zákazníkem nebo uživatelem. MBB Technik spol. s r.o. poučil zákazníka/uživatele o jeho právech na přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo přenositelnost, právu vznést námitku proti zpracování, to vše dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679 a o právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

1.
Rozsah platnosti

 1. Tyto obchodní podmínky platí výhradně vůči obchodníkům, právnickým osobám, veřejným institucím a právnickým osobám veřejného práva (dále jen jako „zákazník“ nebo „objednatel“).
 2. Tyto obchodní podmínky, tedy obchodní podmínky firmy MBB Technik spol. s r.o., IČ 61536130, se sídlem v Dobroměřicích, 5. května 534, PSČ 440 01, Česká republika, vedené u Krajského soudu v Ústí nad labem, OR v oddílu C, vložka 7553 (dále jen „MBBTECHNIK“), platí pro veškeré i budoucí obchody s objednatelem.
 3. Odlišné podmínky objednatele uznává MBBTECHNIK pouze tehdy, pokud tyto budou ze strany MBBTECHNIK písemně potvrzeny.

2.
Nabídka, uzavření smlouvy a autorské právo

 1. Pokud MBBTECHNIK učiní vůči zákazníkovi nabídku, je MBBTECHNIK touto nabídkou po dobu následujících 30 dnů po jejím učinění vázáno. Možné přijetí nabídky zákazníky po uplynutí 30 dnů představuje (novou) nabídku ze strany zákazníka a vyžaduje výslovné přijetí ze strany MBBTECHNIK.
 2. MBBTECHNIK si vyhrazuje vlastnická a autorská práva k vyobrazením, výkresům, kalkulacím a ostatním podkladům. Platí to i pro ostatní písemné podklady, které jsou označeny jako „důvěrné“. Před jejich předáním třetím osobám je nutný písemný souhlas udělený MBBTECHNIK. Objednatel se zavazuje, že uchová v tajnosti všechny podklady, které mu byly předány.
 3. Povinnost uchování v tajnosti, resp. zachování mlčenlivosti platí i po splnění, resp. ukončení smlouvy, pokud se týká vlastnických a autorských práv.

3.
Ceny – platební podmínky

 1. Pokud z nabídky nebo potvrzení zakázky nevyplývá jinak, platí všechny ceny „ze závodu“, plus ceny obalu. Za obaly bude zákazníkům vystavena samostatná faktura.
 2. V našich cenách není zahrnuta zákonná daň z přidané hodnoty. Případně aplikovatelná daň z přidané hodnoty jakož i další případně aplikovatelné daně a odvody budou v zákonné výši, platné ke dni vystavení faktury, uvedeny samostatně na faktuře a vyfakturovány.
 3. Pro odečet skonta je nutná zvláštní písemná dohoda.
 4. Pokud z nabídky nebo z potvrzení zakázky nevyplývá jinak, je kupní cena netto (bez srážek) splatná ve lhůtě 14 dnů od data vystavení faktury.
 5. Nákladové rozpočty a rozsáhlejší nabídky budou vyhotoveny zdarma (bez dodatečných nákladů) pouze v případě, že to bylo výslovně přislíbeno.
 6. Při výrobě individuálních nástrojů dle specifikace zákazníka se vystavení faktury uskuteční, pokud není individuálně sjednáno odlišně, následujícím způsobem:
  30 % z hodnoty zakázky při potvrzení zakázky
  40 % z hodnoty zakázky při odběru/dodání objednaného zboží.

30 % z hodnoty zakázky po otestování objednaného zboží.
Pokud by mělo dojít k prodlení při dodržení sjednaného dodacího termínu/termínu dodání a/nebo při dodržení termínu pro odběr dojít z důvodů na straně zákazníka, má MBBTECHNIK právo vystavit ke sjednanému termínu dílčí fakturu. To platí i tehdy, pokud nástroje zůstávají u MBBTECHNIK k dalším úpravám, resp. přepracování nebo dalšímu zpracování.

 

 

4.
Dodací lhůta – dodání

 1. Pokud z potvrzení zakázky nevyplývá jinak, je sjednána dodávku „dodání na místo závodu“ (Incoterms 2010 „DAP““). Nebezpečí přechází na objednatele v okamžiku, kdy dodávka dorazí na místo určení.
  Začátek dodací lhůty uváděné ze strany MBBTECHNIK předpokládá vyřešení všech detailů provedení zakázky. Dodržení dodacího závazku ze strany MBBTECHNIK předpokládá dále včasné a řádné splnění povinnosti objednatele a poskytnutí odlitku potřebného pro příslušný nástroj (vzorové odlitky). Námitka pro nesplnění smlouvy zůstává vyhrazena. Rozsah dodávky vyplývá výlučně z písemné nabídky MBBTECHNIK na základě smlouvy, nebo písemného potvrzení zakázky ze strany MBBTECHNIK. V rámci únosnosti je MBBTECHNIK oprávněno provést změny objednávky z důvodu technického vylepšení nebo zákonných požadavků. Zákazník s těmito změnami předem souhlasí.
 2. Pokud je objednatel v prodlení s převzetím nebo pokud poruší svým zaviněním ostatní povinnosti součinnosti, je MBBTECHNIK oprávněno požadovat náhradu vzniklé škody včetně případných vícenákladů. Nároky nad tento rámec zůstávají vyhrazeny (viz § 3 a § 4).
 3. Pokud jsou splněny předpoklady odst. (2), přechází nebezpečí náhodného zániku nebo náhodného zhoršení stavu dodávky na objednatele v okamžiku, kdy se ocitl v prodlení s převzetím a/nebo s platbou.
 4. Pokud objednatel požaduje, aby MBBTECHNIK provedlo nezbytné zkoušky a přejímky, musí být typ zkoušky a rozsah přejímky dohodnut nejpozději při uzavření smlouvy.
 5. Pokud bude přejímka provedena firmou MBBTECHNIK proti dodání určitého počtu vzorků, který bude určen, zavazuje se objednatel neprodleně po ohlášení a dodání vzorků tyto vzorky prohlédnou a schválit. Pokud schválení nebude provedeno v rámci přiměřené lhůty z důvodů na straně objednatele, je firma MBBTECHNIK oprávněna vyfakturovat nástroj jako celek.
 6. Odpovědnost MBBTECHNIK z důvodů prodlení dodávky je omezena na úmyslné jednání a hrubou nedbalost.

5.
Doprava – přechod nebezpečí

 1. Pokud bude zboží dle domluvy zasíláno na místo určené zákazníkem sjednanou dopravou zákazníkem, pak přechází spolu s odesláním ze strany MBBTECHNIK (jako okamžik odeslání platí předání zboží dopravci), nejpozději s opuštěním továrny/skladu, nebezpečí náhodného zániku nebo náhodného zhoršení stavu zboží v okamžiku odeslání objednateli, nejpozději v okamžiku opuštění závodu/skladu. To platí nezávisle na tom, zda je odeslání zboží provedeno v místě plnění, nebo na tom, kdo hradí přepravní náklady.

 

6.
Výhrada vlastnictví

 1. MBBTECHNIK si vyhrazuje vlastnictví k dodaným předmětům do obdržení veškerých plateb z existujícího kontokorentního vztahu (obchodního spojení) s objednatelem (rozšířená výhrada vlastnického práva). Výhrada se vztahuje zůstatku uznanému ze strany MBBTECHNIK. V případě jednání objednatele v rozporu se smlouvou, zejména při prodlení s platbou, je MBBTECHNIK oprávněno vzít si dodávku zpět. Zpětvzetí dodávky ze strany MBBTECHNIK není odstoupením od smlouvy, ledaže MBBTECHNIK toto výslovně prohlásí v písemné formě. MBBTECHNIK je při zpětvzetí dodávky oprávněno ji zpeněžit. Příslušný výnos bude započten proti závazkům objednatele – s odečtením přiměřených nákladů na zpeněžení.
 2. Objednatel je povinen nakládat s předmětem dodávky s řádnou péčí, zejména je povinen ho na vlastní náklady dostatečně pojistit na novou hodnotu proti škodám v důsledku požáru, vody a krádeže. Pokud jsou nutné práce v rámci údržby a inspekce, musí je objednatel provést včas a na vlastní náklady.
 3. V případě zabavení (exekuce) nebo jiných zásahů třetích osob je objednatel povinen MBBTECHNIK neprodleně písemně informovat, aby MBBTECHNIK mohlo vznést žalobu dle ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném a účinném znění (dále jen „OSŘ“), nebo žalobu odpovídající žalobě výše zmíněné podle práva objednatele.  Pokud třetí osoba není schopna hradit MBBTECHNIK soudní a mimosoudní náklady na tuto žalobu, nese objednatel odpovědnost za vzniklou ztrátu.
 4. Objednatel je oprávněn dál prodat předmět dodávky v řádné obchodní transakci. Již nyní ale postupuje MBBTECHNIK všechny pohledávky ve výši konečné fakturované částky (včetně DPH) našich pohledávek, které mu vzniknou z dalšího prodeje vůči jeho odběratelům či třetím osobám, a sice nezávisle na tom, zda byl předmět dodávky prodán bez nebo po zpracování. I po postoupení je objednatel zmocněn inkasovat tuto pohledávku. Tím zůstává nedotčeno oprávnění MBBTECHNIK k tomu, aby MBBTECHNIK pohledávku inkasovalo samo. MBBTECHNIK se zavazuje ovšem pohledávku neinkasovat, dokud objednatel plní své platební závazky z přijatých výnosů, dokud není v prodlení a zejména dokud není podán návrh na konkurzní, vyrovnávací nebo insolvenční řízení nebo není dáno zastavení plateb. Pokud takový případ přesto nastane, může MBBTECHNIK požadovat, aby mu objednatel oznámil postoupené pohledávky a jejich dlužníky, aby sdělil všechny údaje nezbytné pro inkaso pohledávek, aby vydal příslušné podklady a aby dlužníkovi (třetí osobě) postoupení oznámil.
 5. Zpracování nebo přeměna předmětu dodávky objednatelem je vždy prováděna pro MBBTECHNIK. Pokud bude dodávka zpracována s jinými, MBBTECHNIK nepatřícími předměty, získává MBBTECHNIK spoluvlastnické právo k nové věci v poměru hodnoty dodávky (konečná fakturovaná částka včetně DPH) k ostatním zpracovaným předmětům v okamžiku zpracování. Pro věc vzniklou zpracováním platí v ostatním totéž jako pro předměty dodané s výhradou vlastnictví.
 6. Objednatel postupuje MBBTECHNIK také pohledávky k zajištění pohledávek MBBTECHNIK vůči němu, které vzniknou spojením předmětu dodávky s pozemkem vůči třetí osobě.
 7. MBBTECHNIK se zavazuje uvolnit jemu náležející zajištění na žádost objednatele v tom rozsahu, v jakém realizovaná hodnota zajištění překročí zajišťované pohledávky o více než 10 %; výběr zajištění, která budou uvolněna, je povinností MBBTECHNIK.

7.
Záruka

 1. Záruční doba činí 12 měsíců, nebo zahrnuje, pro případ, že tak bude se zákazníkem písemně sjednáno, určený počet nasazení. Záruční doba počíná běžet v okamžiku převzetí zboží. V případě náhradní dodávky nebo odstranění vad začíná záruční lhůta pro opravené nebo vyměněné díly běžet v okamžiku nového prohlášení o převzetí.
 2. Záruka zaniká v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, při poškození ze strany objednatele nebo jeho zákazníků, a též v případě chybné obsluhy, za kterou MBBTECHNIK nenese odpovědnost.
 3. Opotřebení zboží kvůli běžnému užívání není v záruce zahrnuto.

8.
Modely – vzorky a odlitky

 1. Pokud nám objednatel dá k dispozici modely nebo díly vztahující se k obrobkům, musí být zaslány bezplatně.
 2. Objednatel ujišťuje MBBTECHNIK, že použití dílů je prosto jakýchkoli ochranných práv třetích osob. Zavazuje se, že MBBTECHNIK zprostí veškerých nároků třetích osob.
 3. Zhotovené modely a výkresy MBBTECHNIK, zůstávají majetkem MBBTECHNIK.
 4. Modely a výkresy dodané objednatelem, zůstávají majetkem objednatele. To platí i pro výkresy a návrhy pro nabídky.
 5. Pokud modely/výkresy nebudou po dodávce dodány zákazníkovi, zůstanou ve vlastnictví MBBTECHNIK.
 6. Žádné další závazky a odpovědnost MBBTECHNIK nepřejímá.

9.
Soudní příslušnost a místo plnění

 1. Místem plnění a rozhodným místem pro výlučnou soudní příslušnost pro všechny spory je sídlo MBBTECHNIK, pokud není v potvrzení zakázky určeno jiné místo.
 2. MBBTECHNIK je ovšem oprávněno žalovat objednatele i v místě sídla jeho firmy.
 3. Pokud není sjednáno jinak, je rozhodným právem právo České republiky ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. Platnost Úmluvy OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučena.